Home

Förbjudna köldmedier

I Sverige är namnet så starkt förknippat med de förbjudna köldmedierna, som kan påverka ozonskiktet, att ordet sällan används. Idag pratar man istället om f-gas (flourerande växthusgas) eller köldmedium. Flourerande innebär att flour ingår i den kemiska föreningen. Alla köldmedier är inte flourerande växthusgaser Förbjudna köldmedier. Det är i princip förbjudet att använda köldmedia av typen CFC (t.ex. R12 och R502) och att fylla på och installera köldmedia av typen HCFC (t.ex. R22). De här gaserna skadar det skyddande ozonlagret. Du kan läsa mer i förordningen (2016:1128). Förbud mot vissa köldmedier Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med en GWP-faktor på 2 500 eller mer. (Till dessa hör bland annat R404A, R419A, R422A och R434A) Köldmedia nya regler för miljöns skull. 2015 förändrades EU-reglerna för köldmedier. Enligt den nya Europeiska F-Gas-förordningen ska användandet av syntetiska köldmedium med växthuspåverkan kraftigt begränsas. År 2030 ska förbrukningen ha minskats till 21% av 2015 års nivå

Köldmedium i värmepump Polarpumpen

 1. Dels bidrar köldmedier till att öka växthuseffekten. Tidigare användes nästan uteslutande olika slags freoner (halogenerade kolväten). I Sverige är det förbjudet att sälja, installera och fylla på anläggningar med freoner. I nya anläggningar används vanligtvis köldmedier med förkortningen HFC
 2. Ozonpåverkande köldmedier sedan länge förbjudna. Tidigare användes så kallade freoner, som bryter ned ozon vid läckage. Sedan många år tillbaka är dessa köldmedier förbjudna och dagens köldmedier har ingen påverkan på ozonskiktet
 3. Oberserva att köldmedier som betecknas som CFC omfattas av användningsförbud medan de som betecknas som HCFC omfattas av nyinstallations- och påfyllnadsförbud. Köldmedieförteckning (pdf 225 kB) Lagstiftning. Lagstiftning. EU:s förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet nr 1005/2009

Köldmedier - Startsid

Förbjudna köldmedier från 1 januari 2020. Från och med den 1 januari 2020 får inte R404A och R507A fyllas på vid service eller underhåll av aggregat. R404A och R507A är vanliga köldmedier i kyl- och frysdiskar. Dessa gaser är starka växthusgaser och därför väldigt skadliga för miljön. Nya anläggningar ska anmäla Förbjudna köldmedier. CFC är förbjudet att använda från och med den 1 januari år 2000. Undantag för små enhetsaggregat med en köldmediemängd av 900 g eller mindre får fortsätta att brukas så länge anläggningen brukas på samma plats. HCFC, till exempel R22, med fyllnadsmängd över 3 kilo är förbjudet att använda, från och.

Köldmedia i kyl- och värmepumpanläggningar - orebro

De köldmedier som får användas i dag kallas f-gaser och består av flourerade växthusgaser. Installation, konvertering eller skrotning Om du ska installera en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer måste du först informera (underrätta) bygg- och miljöförvaltningen Det finns många olika typer av köldmedier. Innehåller din anläggning HFC-gaser har du ett antal skyldigheter, eftersom de påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten. Förbjudet att använda CFC och HCFC. Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC Klorfluorkarboner, även betecknade med förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds, klor-fluor-kol-föreningar, är en samling halogen kolväten med kort kolkedja. Handelsnamnet är freoner.. Klorfluorkarboner är inerta (reaktionströga) och kan användas som köldmedier, drivmedel i sprayförpackningar, brandsläckare och lösningsmedel för opolära ämnen Köldmedia - Påfyllnadsförbudet. Från och med den 1 januari 2020 blir det förbjudet att fylla på vissa nyproducerade F-gaser i utrustning. Exempel på två vanliga köldmedier som ingår i påfyllnadsförbudet är R404A samt R507A

Enligt F-gasförordningen blir det från och med den 1 januari 2020 förbjudet att installera utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t.ex. R404A). Det blir även från och med detta datum förbjudet att utföra service eller underhåll av kylutrustning med nämnda GWP-faktor om utrustningen har en fyllningsstorlek på 40 ton CO2-ekvivalenter eller mer. Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Förändringen av reglerna leder också till att vissa köldmedier blir förbjudna och aggregaten behöver bytas ut eller konverteras till andra köldmedier Det blir även förbjudet att fylla på med ny köldmedia med ett GWP-värde på 2500 eller mer även i små aggregat. Dock får du fortfarande använda återvunnen och regenererad gas. Användningsförbud för HCFC. Från och med den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda det ozonnedbrytande ämnet HCFC 6 § Det är förbjudet att tillverka, använda, överlåta och saluhålla ozonnedbrytande ämnen. 7 § Det är förbjudet att leverera köldmedier som utgörs av CFC, övrig CFC eller HCFC till andra än aktörer som bedriver verksamhet för destruktion av sådana köldmedier

Köldmedier av typ HFC har ingen ozonpåverkan men kraftig växthuseffekt. Från och med år 2000 är det förbjudet att använda CFC-gaser vilka har stor ozonpåverkan. Det var denna grupp av köldmedier som primärt behandlades vid miljökonferensen i Montreal 1987 att om utrustningen skulle läcka så är det förbjudet att fylla på nytt köldmedium. Utrustningen måste i dessa fall skrotas eller byggas om för annat köldmedium. Från den 1 januari 2015 får kylaggregat som innehåller HCFC inte längre användas. Alla anläggningar som inne- håller HCFC ska innan 1 januari 2015 ha skrotats och tömt

7 § Det är förbjudet att leverera köldmedium till andra mottagare än 1. den som enligt denna förordning får fylla på f-gaser i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, 2 om utrustningen innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedier. 20. Fluorerade växthusgaser är kemikalier som har stark påverkan på växthuseffekten och alltså påverkar jordens klimat. För att begränsa utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna finns det regler i EU för fluorerade växthusgaser. Reglerna handlar om försäljning och användning av fluorerade växthusgaser och även om utrustningar som innehåller sådana gaser Köldmedierna CFC och HCFC bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet idag att installera utrustning med CFC eller HCFC. Köldmediet HCFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten Sedan 1 januari 2015 är det förbjudet att använda köldmedier av typen HCFC (till exempel R22, R123 och R141b) i utrustning med mer än 3 kg köldmedium. I utrustning med mindre än 3 kg får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC. Det är förbjudet att använda CFC (till exempel R11 och R12) i befintlig köldmedieutrustning Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Årsrapport för 2020 skickas in senast 31 mars 2021

Det har gjorts en internationell överenskommelse, Montreal-protokollet, om att minska användningen av vissa ozonförtunnande ämnen/köldmedier. Generellt är det ombord på svenska fartyg förbjudet att använda CFC. HCFC får användas i befintliga anläggningar tills vidare men det är sedan 2002 förbjudet för svenska fartyg att fylla på Förbud mot vissa köldmedier Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller kräver f-gaser med en GWP-faktor på 2 500 eller mer. Till dessa hör bland annat R404A, R419A, R422A och R434A HCFC - köldmedierna innehåller klor, fluor och väte. Dessa kallas för mjuka freoner och har en kortare livslängd än gruppen CFC. HCFC är förbjudet i utrustning som innehåller mer än 3 kg. I utrustning som innehåller mindre än 3 kg får den användas, men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium

Konvertering av köldmedia - Nya regler för köldmedier

Med förbjudna ämnen menas sådana ämnen som inte får förekomma i produkter som används eller köps in av beställaren eller till beställarens verksamhet. Med begränsade ämnen avses sådana som enbart får förekomma i vissa användningsområden. För begränsade ämnen ska aktivt arbete ske för att hitta alternativ utan dessa ämnen Köldmedier används i bland annat värmepumpar, kylar, frysar och ventilationsanläggningar. Om du har en köldmedieanläggning måste du följa särskilda regler för att förhindra utsläpp som bidrar till växthuseffekten TR Karlskoga - 2001 Användning av förbjudet köldmedia. Visa innehållsrubriker. Mål nr B 587-01 Dom 2002-02-05 Tingsrätt: Karlskoga Åklagare Kammaråklagaren HEF. Åklagarkammaren i Örebro Tilltalad. Förbjudet att använda freon Det är generellt förbjudet att använda köldmedieutrustning som innehåller CFC (en freon gas) med vissa undantag för små aggregat (högst 900 gram). Köldmedium av typen HCFC (blandningar med freon-gas) ska även denna vara utfasad

Vad är köldmedier? - Miljöförbundet Blekinge Väs

Förbudet gäller för yrkesmässigt bruk där mängden köldmedier är mer än 3 kg. Sedan år 2000 är det förbjudet att använda CFC (klorfluorkarboner) som köldmedium. Regler för att förhindra utsläpp. Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser En anläggning med köldmedier ska kontrolleras olika ofta beroende på mängden köldmedium. Köldmedieutrustning som innehåller HCFC är förbjudna att installeras sedan den 1 januari 2015. Även köldmedium som innehåller CFC är förbjudna att användas Det finns många olika typer av köldmedier. Innehåller din anläggning HFC-gaser har du ett antal skyldigheter, eftersom de påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten. Förbjudet att använda CFC och HCFC. Från och med den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC Många köldmedier i kylanläggningar, värmepumpar och luftkonditioneringssystem påverkar ozonskiktet negativt och bidrar till växthuseffekten. Att tänka på. Från och med den 1 januari 2000 är det förbjudet att använda CFC som köldmedium i kyl-, värmepump- eller klimatanläggningar Användarstopp för R22 från 1 januari 2015 - meddela era kunder i samband med års 2014-01-21 Från den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla anläggningar med HCFC-köldmedier och en fyllning på 3 kg eller mer. Det innebär att alla R22-anläggningar efter det datumet antingen ska ha skrotats eller konverterats

Varför pratar alla om köldmediet R32? - Energiblogge

Vissa köldmedier innehåller fluorerade växthusgaser (f-gas) som påverkar klimatet negativt. Du som är operatör över en köldmedieanläggning ska följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Tänk på att det från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att Påfyllnadsförbud av köldmedier med hög växthuspåverkan. Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att: 1) Installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 (utrustning för att kyla produkter till temperaturer under - 50 °C undantas Köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. De bidrar till växthuseffekten på liknande sätt som koldioxid. Vissa av de fluorerade växthusgaserna har en mycket starkare effekt än koldioxid och därför är användningen och kontrollen av dessa ämnen reglerad, så att utsläppen ska minska

Köldmedier är kemikalier som transporterar kyla i till exempel kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Ett historiskt problem med köldmedier har varit att de brutit ner ozonskiktet, men ozonförstörande köldmedier är numera förbjudna År 2020 begränsas användningen av köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (till exempel R404A). Dessa köldmedier får då i regel inte användas i utrustning som nyinstalleras eller fyllas på vid underhåll av kylutrustning med en fyllnadsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030 Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser). Gaserna består av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) och/eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC)

Köldmedieförteckning - Naturvårdsverke

Köldmedier. Lämna ditt gamla kylskåp på återvinningscentralen eller till återförsäljaren där du köper ditt nya så att det tas omhand på ett miljömässigt sätt. Köldmedier finns i till exempel kylskåp, Fordonstrafik förbjuden på Gamla Torget i Torsb De används främst som köldmedier i kylanläggningar, är lättflyktiga och stabila gaser men bidrar också till att tunna ut ozonskiktet och är därför förbjudna både genom internationella överenskommelser samt på nationell nivå Några olika köldmedier: CFC (freoner) - Bryter ner ozon. Får inte användas förutom i befintliga stationära enhetsaggregat med maximalt 900 gram fyllnadsmängd. HCFC (mjuka freoner) - Bryter ner ozon. Det är förbjudet att fylla på HCFC

Köldmedierna CFC och HCFC är ozonnedbrytande ämnen och ska därför enligt svenska och internationella regler fasas ut. Idag gäller generellt förbud att använda utrustning som innehåller CFC. Undantag finns för enhetsaggregat som innehåller mindre än 900 gram. Dessa får användas där de installerats och tills de tjänat ut sin tid CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med mindre än 900 gram köldmedia. Undantag från krav på återkommande kontroll Utrustning som är tättslutande och innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av kraven på läckagekontroll Förbud mot vissa köldmedier. Regeringen har beslutat att det är förbjudet att använda CFC i befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. Befintliga stationära anläggningar (enhetsaggregat) med 900 gram CFC eller mindre är undantag från förbudet tills de tjänat ut Köldmedier i till exempel kylar och frysar kan innehålla växthusgaser. De håller på att fasas ut eftersom det är förbjudet att använda freon i Sverige. Inte heller HCFC (hydroklorfluorkarbon) får fyllas på i befintliga anläggningar. Förbud mot HCFC från 1 januari 2015 Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (ex R404A). Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att: installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer

Vanliga frågor och svar om f-gasförordningen

Förbud mot vissa typer av köldmedier 1 januari 2020-01-14. Från och med den 1 januari 2020 blev det förbjudet att fylla på vissa nyproducerade F-gaser i kylar och luftkonditioneringsutrustning. Exempel på två vanliga köldmedier som ingår i påfyllnadsförbudet är R404A samt R507A. Här kan du läsa mer : Påfyllnadsförbud köldmedier Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (ex R404A). Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att: Installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer OLIKA TYPER AV KÖLDMEDIER CFC - köldmedium som innehåller klor och fluor. Dessa är numera förbjudna att använda. HCFC - köldmedium som innehåller klor, fluor och väte. Dessa är numera förbjudna att installera och fylla på. HFC - köldmedium som innehåller fluor och väte. Dessa är inte direkt ozonnedbrytande me Alternativ till förbjudna köldmedier är luft, vatten (R718), koldioxid (R744), kolväten (t.ex. propan R290, butan R600, isobutan R600a och propen R1270) och ammoniak (R717) Antibakteriella ämnen Användningen av antibakteriella ämnen kan, utöver direkta hälso- och miljörisker, störa processer i reningsverk och innebära risk för att bakterier kan utveckla resistens

Allt om f-gas! Rätar ut dina frågetecken om den nya f

Det är bland annat förbjudet att yrkesmässigt använda ozonnedbrytande HCFC-ämnen i kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, om köldmediemängden överskrider 3 kg. Det innebär att sådan utrustning inte får användas efter den 1 januari 2015 och de måste därför konverteras eller skrotas innan dess Köldmedier innehåller ämnen som kan bryta ner vårt skyddande ozonskikt och även bidra till en ökad växthuseffekt. Även små mängder av dessa ämnen kan orsaka stor skada, det är därför viktigt att dessa köldmedier inte läcker ut i luften. För att förhindra detta finns regler och bestämmelser om köldmedia som gäller hela EU December 1060 förbjudet utan medgivande av Kylteknikern AB. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, duplicering, stencilering, bandinspelning, videograminspelning etc. 2009-03-13 3 CE - MÄRKNING . Syftet med CE - märkningen är den att systematiskt säkerställa att produktsäkerheten ka

Nu är det bråttom - R404A! - SKV

Köldmedierna CFC och HCFC bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet idag att installera utrustning med CFC eller HCFC. Köldmediet HFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten och ska därför användas i så liten omfattning som möjligt Köldmedier finns i till exempel kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Ofta skadar de ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Därför finns regler som måste följas Köldmedier som innehåller klor, till exempel CFC och HCFC, bryter ned jordens skyddande ozonlager vilket medför att stark UV-strålning når jorden och ökar risken för hudcancer och att växter skadas. Gruppen CFC är idag förbjuden och det är förbjudet att fylla på aggregat med HCFC Köldmedier - HCFC OCH HFC HCFC, t.ex. R22 och R401A, har använts i äldre kylanläggningar men sedan den 1 januari 2015 är dessa ämnen förbjudna. I nya anläggningar kan man använda naturliga köldmedier, exempelvis kolväten eller ammoniak, som varken bryter ned ozonskiktet eller påverkar klimatet Köldmedier är olika typer av ämnen som finns i kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla fluorerade växthusgaser, så kallade f-gaser, som kan påverka klimatet. För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar medoch f-gaser

Brandfarliga köldmedier förbjudna Sverige. o HCFC är (ofullständigt) halogenerade kolväteföreningar med klor som påverkar nedbrytningen av ozonskiktet i mindre utsträckning än CFC. HCFC får inte fyllas på i anläggningar i Sverige. o Användningen av CFC/HCF Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ner ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten [Miljö- och hälsoskyddsinspektören] skall höras om sina iakttagelser vid inspektion på platsen samt regleringen av användning av köldmedier i första hand för att styrka att det medium som använts inte varit tillåtet. Besöksrapporter (fu prot s 28-29) i första hand för att styrka att förbjudet medium funnits i aktuella aggregat Förbud mot vissa köldmedier. Regeringen har beslutat att det är förbjudet att använda CFC i befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. Befintliga stationära anläggningar (enhetsaggregat) med 900 gram CFC eller mindre är undantag från förbudet tills de tjänat ut Syftet var att kontrollera så att transporterna uppfyllde de lagstiftade kraven för avfallstransporter, till exempel att det inte förekommer olaglig export av förbjudna köldmedier eller.

olagliga exporter av exempelvis elektronikavfall, förbjudna köldmedier, blybatterier och skrotbilar ökat till utvecklingsländer under senare tid. Denna hantering kan orsaka stor skada i mottagarländerna och leda till allvarliga konsekvenser för miljö och människors hälsa. Därfö Det finns flera olika typer av köldmedier med varierande miljöpåverkan. Freoner är ett samlingsnamn för en viss grupp ämnen som används som köldmedium. Flera av freonerna bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet om de släpps ut. En grupp som kallas CFC har förbjudits och det är förbjudet att fylla på HCFC Tömning av köldmedium. Tömning av köldmedium kan bli nödvändigt vid flera olika tillfällen. Vid t.ex. en reparation eller om man önskar byta köldmedium av miljö- eller kostnadsskäl kan det bli oundvikligt att tömma hela luftkonditionerings- eller kylsystemet på befintligt köldmedium först

Köldmedier - Västerå

Vi använder cookies för att förhöja din upplevelse på sidan. Läs mer om hur vi hanterar cookies I Sverige är det nu förbjudet att sälja, installera och fylla på anläggningar med freoner. I nya anläggningar används därför vanligtvis köldmedier med förkortningen HFC. De orsakar ingen ozonnedbrytning, men påverkar klimatet. Därför ställs krav på aktsamhet vid tillverkning, skrotning, service eller risk för läckage Hovrätt, 2002-B 247 Hovrätt 2002-B 247 B 247-02 2002-09-11 Avesta Sheffield A Miljökravsmodul: Köldmedier (Refrigerants) - Anskaffning Information till kravställaren Kraven i denna miljökravsmodul kan ställas på köldmedier för materielsystem som kräver aktiv kylning. Vid behov av stöd kontakta hallbarhet@fmv.se. I denna miljökravsmodul definieras vilken typ av krav som avses i vänster kolumn

Köldmedier - Malmö sta

Men vi har fått en chans vi aldrig tidigare haft och vi kan idag i stort sett ta bort all miljöfarlig köldmedium och ersätta det med regenererad CO2 som köldmedium. Tekniken är så bra, kunskapen finns, så att det överhuvudtaget pratas om att konvertera till andra syntetiska bara aningen bättre köldmedier borde vara förbjudet KLIMATPÅVERKAN FRÅN KÖLDMEDIER . Historiskt sett har flera köldmedier haft en negativ påverkan på ozonskiktet när de har läckt ut i atmosfären. Köldmedier som skadar ozonskiktet innehåller klorfl uorkarboner (CFC:er) och hydroklorfluorkarboner (HCFC:er). 1987 skrevs Montrealprotokollet på av flera länder och de Kunde inte hämta personlig information (klicka för att försöka igen

 • Koh kood hotell.
 • Fullständig förbränning av kolväten.
 • Operation kirurgi.
 • Brett cowchop twitter.
 • Gomspace sweden.
 • Sevärdheter norra själland.
 • Djuraffär skåne.
 • Ethmoid labyrinth.
 • Bugg knivsta.
 • Vad är samhällskontrakt.
 • Single party schaffhausen.
 • Dalmål test.
 • One star trek voyager.
 • Mr bombastic.
 • Mall of scandinavia företagskort.
 • Medicinsk fotvård örebro.
 • Fifty shades of grey book review.
 • Kpop boy groups.
 • Wiki back to the future 3.
 • Gwk kühlgeräte.
 • Var sker ämnesutbytet mellan blodet och kroppens celler.
 • Vandrarhem vingåker.
 • Pałac pacółtowo restauracja menu.
 • Haus kaufen weener möhlenwarf.
 • Buy csgo smurfs.
 • Tvätta träningskläder grader.
 • Bjorshult öppettider.
 • Google fiber price.
 • Lustiga landet.
 • Star wars attack of the clones stream.
 • Kumla bostäder förtur.
 • Juridisk person enskild firma.
 • Harakiri korv coop.
 • Wham george michael.
 • Mors mössa bohus fästning.
 • Bmw n42 motor probleme.
 • Bob släde.
 • Economic bubble.
 • Hip hop tanzschule hockenheim.
 • Antiperspirant farligt.
 • Defqon lineup 2018.